(L-R)Mr. Vikas Khanna_ Mr. Roland Folger, Managing Director and CEO,Mercedes

(L-R)Mr. Vikas Khanna_ Mr. Roland Folger, Managing Director and CEO,Mercedes