INRC – Farooq Ahmed (MSCC), Dr Bikku Babu, Milen George, Karna Kadur, Nikhil Pai, Rahul Kanthraj, Vivek Bhatt

INRC – Farooq Ahmed (MSCC), Dr Bikku Babu, Milen George, Karna Kadur, Nikhil Pai, Rahul Kanthraj, Vivek Bhatt